Klachtenreglement

Artikel 1

Algemene Bepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • Bureau De Vegt: de rechtspersoon die optreedt als bewindvoerder over of de inkomensbeheerder van de vermogensbestanddelen van natuurlijke personen;
  • Directie: de eigenaar en oprichter van Bureau De Vegt, mevrouw H. de Vegt;
  • Medewerker: iedere andere medewerker van Bureau De Vegt;
  • Cliënt: een persoon wiens vermogensbestanddelen onder bewind zijn gesteld en voor wie Bureau De Vegt benoemd is tot bewindvoerder, respectievelijk met wie Bureau De Vegt een overeenkomst voor inkomensbeheer heeft gesloten;
  • Bezwaar: een mondeling of schriftelijk ter kennis van Bureau De Vegt gebrachte uiting van onvrede over de dienstverlening van Bureau De Vegt;
  • Klacht: een schriftelijk als klacht bij Bureau De Vegt ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van Bureau De Vegt.

Artikel 2

Deze regeling geldt uitsluiten voor cliënten van Bureau De Vegt of direct belanghebbenden.

Artikel 3

Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de medewerker die het dossier van de cliënt beheert. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen.
Lukt dat niet, dan brengt deze medewerker het bezwaar ter kennis van de directie.
Deze behandelt het bezwaar en tracht daarbij eventueel na nader overleg met de cliënte en de betrokken medewerker het bezwaar alsnog in der minne op te lossen. De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de directie is afgedaan. Is de cliënt niet tevreden gesteld, dan kan hij/zij een klacht indienen.

Artikel 4

Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk ingediend worden. Een klacht moet worden ondertekend en tenminste bevatten;
De naam en adres van de indiener;
De dagtekening;
Een omschrijving waartegen de klacht is gericht en het tijdstip.

Klachten die niet gedagtekend zijn worden geacht gedagtekend te zijn op de dag van ontvangst.

Artikel 5

Klachten worden terstond gemeld aan de directie. Deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader en hoort de cliënt en tracht door bemiddeling de klacht op te lossen. Lukt dat, dan ontvangt de cliënt daarvan schriftelijk bericht.
Indien binnen 1 maand na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt dan wordt de klager door de directie schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd vaan de toezichthoudende kantonrechter dan wel aan de branchevereniging waar Bureau De Vegt is aangesloten.

Artikel 6

De directie archiveert de klachten in het centrale registratiesysteem. Zij houdt aantekening van de klacht en de afdoening daarvan.

Artikel 7

Alle bezwaren en klachten van cliënten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2012 en geldt voor onbepaalde tijd.

Ook geïnteresseerd in onze diensten? Neem dan vrijblijvend contact op via onze contactpagina.

Meer

Direct naar

Contactgegevens

Bureau de Vegt
Postbus 64
8470 AB Wolvega
Tel: 0561-475336
info@bureaudevegt.nl